Ludzie stojący w kolejce do wylotuPomoc dla cudzoziemców

Polskie prawo umożliwia osiedlanie się cudzoziemców w Polsce na podstawie wielu różnych tytułów pobytowych. Należy pamiętać, iż zezwolenie na pracę nie jest tożsame z zezwoleniem na pobyt. Jeżeli otrzymałeś od pracodawcy Zezwolenie typu A, bądź oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, nie oznacza to jednocześnie zgody na pobyt w Polsce zakreślony datami wykonywania pracy. Dokumentami potwierdzającymi możliwość przebywania w Polsce są:

 • paszport z niewykorzystanymi 90-ma dniami tzw. „bezwizia”,

 • wiza

 • karta pobytu.

Jeżeli jesteś w Polsce legalnie i nie chcesz wyjeżdżać do swojego kraju ojczystego po wizę, skorzystaj z naszych usług i uzyskaj kartę pobytu. Pomożemy Ci zebrać całą niezbędną dokumentację, porozmawiamy z pracodawcą i dopilnujemy by dokumenty trafiły do Wojewody w wymaganym terminie. Zapewniamy kompleksową obsługę i zastępujemy Cię w kontaktach z Urzędami. Z nami cały proces będzie dużo łatwiejszy!

W zakres naszych usług wchodzi:

 • pomoc w uzyskaniu karty pobytu lub wymianie karty pobytu;

 • pomoc w legalizacji pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie;

 • przyspieszenie wydania decyzji zezwalającej na pobyt;

 • rejestracja pobytu obywatela UE;

 • pomoc w uzyskaniu karta pobytu dla członka rodziny – obywatela UE.

 

Karta pobytu stałego lub czasowego

Polski ustawodawca przewidział szereg celów pobytowych dla cudzoziemca. Można uzyskać kartę pobytu m.in w celu:

 • wykonywania pracy;

 • pracy wymagającej wysokich kwalifikacji;

 • nauki – studia zaoczne, szkoła policealna;

 • studia dzienne;

 • małżeństwa z obywatelem polskim;

 • pobytu z rodziną;

 • badań naukowych;

 • prowadzenia działalności gospodarczej.

Dla każdego z powyższych postępowań niezbędne jest zgromadzenie odmiennych dokumentów i udowodnienie różnych okoliczności. Nasze biuro specjalizuje się w pomocy w uzyskaniu karty pobytu dla cudzoziemców. Zachęcamy do kontaktu – pomożemy Ci w skompletowaniu odpowiednich dokumentów i będziemy reprezentować Cię przed Organami.

 

Pobyt czasowy cudzoziemca

Cudzoziemcy, którzy planują przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące, mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy. Zezwolenie takie wydawane jest maksymalnie na 3 lata, a jego okres ważności zależy od podstawy zezwolenia. W zakres naszych usług wchodzi pomoc w uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę, studia, pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, zezwolenia na pobyt z rodziną, małżeństwo, pobyt małoletnich dzieci, konkubinat, a także prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Zezwolenie na pobyt stały

W niektórych okolicznościach cudzoziemcy planujący pozostać w Polsce na stałe mogą starać się o zezwolenie na pobyt stały. Zezwolenie to uprawnia do wykonywania pracy w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Zezwolenie takie mogą uzyskać:

 • dzieci cudzoziemca, który ma w Polsce zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

 • dzieci obywatela polskiego pozostające pod jego opieką rodzicielską;

 • osoby polskiego pochodzenia, które zamierzają osiedlić się w Polsce na stałe;

 • cudzoziemcy pozostający w związku małżeńskim z obywatelem Polski przez co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku – warunkiem jest jednak mieszkanie w Polsce nieprzerwanie przez oo najmniej 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy;

 • ofiary handlu ludźmi – mieszkające w Polsce od minimum roku, współpracujący z organami ścigania w postępowania karnym i mający uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia;

 • osiadacze ważnej Karty Polaka, którzy zamierzają osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.

Wniosek o zezwolenie na pobyt stały mogą składać także cudzoziemcy mieszkający w Polsce nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych, lub okres ponad 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany. Dotyczy to również cudzoziemców, którym udzielono w Polsce azylu.

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na pobyt stały wydawana jest na czas nieoznaczony, jednak sama karta pobytu jest ważna przez 10 lat – po ich upływie należy ją wymienić.

 

Pobyt nielegalny

Jeśli upłynął czas Twojego zezwolenia na pobyt w Polsce lub skończyła się ważność wizy, przebywasz na terytorium RP nielegalnie. Cudzoziemcy znajdujący się w takiej sytuacji zagrożeni są deportacją oraz otrzymaniem zakazu wjazdu na terytorium kraju. Jeśli znajdujesz się w takiej sytuacji, skontaktuj się z naszym biurem – pomożemy Ci w legalizacji pobytu.

 

Pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE uprawnia do stałego pobytu w Polsce na czas nieoznaczony. Karta pobytu wydana na podstawie tego zezwolenia ważna jest przez 5 lat – następnie należy ją wymienić w ramach procedury wymiany karty. Zezwolenie to uprawnia również do pracy na terytorium RP.

Zezwolenie na pobyt długoterminowego rezydenta możesz otrzymać, jeśli:

 • przebywasz w Polsce legalnie i nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat;

 • posiadasz stabilne i regularne źródło dochodu (od co najmniej 3 lat i możesz udowodnić to stosownymi dokumentami);

 • posiadasz ubezpieczenie zdrowotne;

 • masz zagwarantowane prawo do lokalu;

 • posiadasz dokument, który potwierdza meldunek czasowy albo zaświadczenie o braku możliwości uzyskania takiego zameldowania;

 • znasz język polski na poziomie co najmniej B1 i posiadasz dokument potwierdzający to.

 

W jaki sposób uzyskać polskie obywatelstwo?

Paszport w walizceObywatelom RP przysługują prawa konstytucyjne, a także inne uprawnienia wynikające z ustawy. Obywatelstwo polskie można nabyć:

 • z mocy prawa;

 • przez nadanie obywatelstwa polskiego;

 • przez uznanie za obywatela polskiego;

 • przez przywrócenie obywatelstwa polskiego.

Uznanie za obywatela Polski następuje na wniosek zainteresowanej osoby, złożony do wojewody właściwego jej miejscu zamieszkania. Cudzoziemiec może otrzymać decyzję o uznaniu za obywatela polskiego jeśli:

 • przebywa nieprzerwanie na terytorium RP od co najmniej 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu i posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;

 • przebywa nieprzerwanie na terytorium RP co najmniej od 2 lat (na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego lub prawa stałego pobytu) i pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim z obywatelem polskim lub nie posiada żadnego obywatelstwa;

 • posiada status uchodźcy i przebywa nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat;

 • w przypadku osób małoletnich, jeśli jedno z rodziców jest obywatelem polskim lub zostało mu przywrócone obywatelstwo polskie (niezbędna jest zgoda drugiego rodzica);

 • przebywa nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, posiada zezwolenie na pobyt stały/zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej/prawo stałego pobytu oraz stabilne i regularne źródło dochodu, a także tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.

Inną sytuacją jest natomiast nadanie obywatelstwa przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tej sytuacji nie istnieją sztywne zasady i warunki, które powinien spełnić cudzoziemiec, aby zostało mu nadane obywatelstwo polskie.

W celu uzyskania potwierdzenia polskiego obywatelstwa należy złożyć wniosek do wojewody właściwego miejscu zamieszkania (lub ostatniemu miejscu zamieszkania w Polsce).

 

Rejestracja obywatela UE i karty pobytu

Obywatele Unii Europejskiej mogą przebywać na terytorium Polski przez okres do 3 miesięcy be konieczności rejestracji. Po upływie tego czasu obywatel UE, który planuje pozostać w Polsce, zobowiązany jest zarejestrować swój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W tym celu konieczne jest osobiste złożenie wniosku – nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do wniosku załączyć należy dokumenty:

 • ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,

 • 4 aktualne fotografie,

 • inne dokumenty - w zależności od powodu, dla którego ma być dokonana rejestracja obywatela Unii Europejskiej.

Jeśli członek UE przebywa na terenie RP wraz z rodziną (cudzoziemcem niebędącym obywatelem UE), po upływie 3 miesięcy członek rodziny musi uzyskać w Polsce kartę pobytu członka rodziny obywatela UE. Co ważne, dotyczy to również sytuacji, gdy członek rodziny ma ważną wizę wydaną na okres dłuższy niż 3 miesiące.

 

Zasady pobytu obywateli USA w Polsce

Ze względu na fakt, że Polska jest państwem-sygnatariuszem Układu z Schengen, obywatele USA podróżujący z ważnymi paszportami w celach turystycznych lub służbowych mogą ubiegać się o wjazd do RP bez wizy na okres 90 dni raz na 180 dni.

Uprawnienie do wjazdu i pobytu bezwizowego, jakie mają w Polsce obywatele USA, nie dotyczy jednak pobytu w celu wykonywania pracy. Chcąc podjąć zatrudnienie, obywatel USA musi uzyskać wizę w celu wykonywania pracy.

 

Postępowanie odwoławcze

Prowadzimy postępowania odwoławcze dla osób, które uzyskały negatywną decyzję na złożony wniosek o legalizację pobytu oraz w innych sprawach. Na odwołanie od decyzji strona ma 14 dni. Jeśli jesteś w takiej sytuacji – zachęcamy do umówienia się na konsultację z naszymi prawnikami!

Jeśli nie otrzymałeś decyzji w terminie 2 miesięcy od złożenia wniosku lub w terminie 1 miesiąca od złożenia odwołania pomożemy Ci napisać ponaglenie, lub skargę. Pamiętaj, że w trakcie postępowania odwoławczego pobyt cudzoziemca w Polsce jest legalny, a podstawę pobytu stanowi wówczas stempel w paszporcie.

 


Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Skontaktuj się z nami!

Czytaj więcej