Uśmiechnięty mężczyzna na czele zespołuUsługi dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Dzięki naszym usługom poznasz mechanizmy związane z zatrudnianiem cudzoziemców, otrzymasz wszystkie dokumenty na czas i dowiesz się, jakich kontroli możesz się spodziewać ze strony Organów.

Pamiętaj, że zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2020.1409), za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca grozi kara grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 złotych.

W zakres usług naszego biura wchodzą:

 • badanie dokumentów przed zatrudnieniem;

 • szkolenia dla pracodawców;

 • pomoc w uzyskaniu opinii starosty.

Oferujemy także kompleksowe doradztwo dotyczące tego, jak zmienić warunki zatrudnienia cudzoziemca.

 

Audyty prawidłowości zatrudniania cudzoziemców

Przeprowadzamy audyty prawidłowości zatrudniania cudzoziemców, mające na celu pomoc pracodawcy. Doradzamy na temat aktualnych przepisów oraz procedur zatrudniania cudzoziemców, które pozwalają na oszczędność zarówno czasu, jak i finansów podmiotów gospodarczych. Analizujemy dokumenty legalizujące pracę i pobyt oraz dokumenty dotyczące zatrudnienia.

Przygotowujemy dla przedsiębiorcy raport, w którym wskazujemy wszelkie nieprawidłowości, a także proponujemy najlepsze rozwiązania i korekty, mające na celu dopasowanie warunków do obowiązujących przepisów.

 

Zezwolenie typ A

Zezwolenie na pracę typu A jest wydawane dla cudzoziemców wykonujących pracę na terytorium Polski, na podstawie umowy z pracodawcą, którego siedziba firmy lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski. Aby uzyskać zezwolenie typu A należy spełnić odpowiednie warunki, a także dostarczyć komplet dokumentów.

Aby uzyskać zezwolenie typu A, pozwalające na zatrudnienie cudzoziemca musisz udowodnić, że wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, będzie nie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku, a miesięczne wynagrodzenie cudzoziemca nie niższe niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce. Musisz posiadać również zaświadczenie od starosty właściwego wydane po przeprowadzeniu testu rynku pracy. Ponadto, wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca jako pracodawca musisz złożyć również dokumenty takie jak:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na pracę;

 • oświadczenie o niekaralności;

 • dokumenty potwierdzające Twoją tożsamość jako pracodawcy:

 • kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek bub kopia innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;

 • opinia starosty;

 • dowód wpłaty opłaty za zezwolenie.

Koniecznie przygotuj również dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie regulowanym (jeśli praca dotyczy tego rodzaju zawodu) oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy.

 

Zezwolenie typu B

Wypełnianie dokumentuZezwolenie na pracę typ B dotyczy cudzoziemców wykonujących pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji. Dotyczy również osób zajmujących się prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz. Pozwolenie typu B wydaje wojewoda, po spełnieniu przez cudzoziemca odpowiednich warunków.

Osoba taka musi w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku osiągnąć dochód nie niższy niż dwunastokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie w trzecim kwartale roku poprzedzającym złożenie wniosku, a także zatrudnić na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników, niepodlegających obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę.

Co więcej, kandydat starający się o pozwolenie typu B musi wykazać posiadanie środków lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości tych warunków.

Do uzyskania pozwolenia na pracę typu B niezbędne jest złożenie odpowiednich dokumentów. Są to:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na pracę;
 • oświadczenie o niekaralności pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu;
 • kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek lub (jeśli dokument taki nie istnieje) kopia innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca;
 • dokument potwierdzający wpłacenie opłaty za wydanie zezwolenia;
 • oryginał pełnomocnictwa lub upoważnienia;
 • kopia zeznania podatkowego CIT 8;
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku;
 • dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 4 pkt 2 ustawy, jeżeli przesłanką wydania zezwolenia jest wykazanie tych okoliczności.

W przypadku cudzoziemca, który w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, ukończył szkołę lub uczelnię wyższą z siedzibą na terenie RP, lub innego państwa EOG, lub Konfederacji Szwajcarskiej; cudzoziemca, który przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę przebywał legalnie i nieprzerwanie (w rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach) na terytorium RP niezbędne jest również dostarczenie dokumentów potwierdzające wypełnienie przez cudzoziemca tych wymagań.

Razem z wnioskiem o pozwolenie typu B należy dostarczyć także dokumenty informujące o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi, jeżeli wniosek dotyczy zezwolenia na okres przekraczający 3 lata.

Zachęcamy do umówienia się na konsultację – chętnie pomożemy w skompletowaniu dokumentów i wyjaśnimy cały proces.

 

Zezwolenie typ C

Zezwolenie typu C dotyczy sytuacji, gdy planujesz delegowanie pracowników cudzoziemców z krajów trzecich do pracy w Polsce. Zezwolenie to niezbędne jest, jeśli cudzoziemiec jest zatrudniony w Twoim przedsiębiorstwie mającym siedzibę poza państwem członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii, a okres delegowania do Polski przekracza 30 dni w roku kalendarzowym. Potrzebujesz zezwolenia typu C, jeśli delegujesz cudzoziemca do oddziału lub zakładu twojego przedsiębiorstwa albo do podmiotu powiązanego z Twoim przedsiębiorstwem.

Wraz z wnioskiem o zezwolenie na pracę typ C dostarczyć musisz również:

 • oświadczenie o niekaralności pracodawcy delegującego;

 • dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę delegującego;

 • kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca lub kopie innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;

 • dowód wpłaty;

 • dokumenty potwierdzające powiązania pomiędzy pracodawcą delegującym a podmiotem w Polsce, do którego cudzoziemiec jest oddelegowany;

 • list oddelegowujący cudzoziemca do pracy – dokument zawierający informacje o okresie delegacji, wynagrodzeniu oraz stanowisku;

 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków (w przypadku zawodów regulowanych).

 

Zezwolenie typ D

O wydanie zezwolenia na pracę typu D należy wnioskować w sytuacji, gdy delegujesz cudzoziemca zatrudnionego w Twoim przedsiębiorstwie mającym siedzibę poza państwem członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii do Polski w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym, czyli tak zwanej usługi eksportowej. Warunkiem jest także fakt, że Twoje przedsiębiorstwo nie posiada oddziału, zakładu ani innej formy zorganizowanej działalności na terytorium RP.

Starając się o takie zezwolenie, musisz złożyć wniosek do wojewody urzędującego w rejonie, w którym znajduje się siedziba lub miejsce zamieszkania podmiotu, na rzecz którego jest świadczona usługa eksportowa lub wojewody właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Polski.

 

Zezwolenie typ E

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typu E składa się w sytuacji, gdy delegujesz pracownika cudzoziemca na terytorium Polski na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w celu innym, niż wskazane w zezwoleniach typu B, C, D.

W tej sytuacji również należy złożyć wniosek do wojewody właściwego, z załączonym kompletem dokumentów.

 

Zezwolenia na pobyt

Zezwolenie na pobyt w RP wydawane jest w formie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały. O zezwolenie na pobyt czasowy można starać się z tytułu:

 • pracy i pobytu;

 • niebieskiej karty;

 • pracy sezonowej;

 • pracy pracownika oddelegowanego;

 • prowadzenia działalności gospodarczej na terenie RP;

 • pobytu z rodziną;

 • pobytu członka rodziny obywatela RP;

 • bycia studentem lub absolwentem polskiej uczelni, poszukującym pracy;

 • prowadzenia badań w jednostce naukowej na terytorium RP (lub poszukiwania pracy po ich zakończeniu);

 • stażu lub wolontariatu.

zezwolenie na pobyt stały mogą natomiast starać się osoby, które przebywają w Polsce ponad 5 lat; są małżonkami obywateli RP po minimum 3 latach małżeństwa; są ofiarami handlu ludźmi. Wniosek taki mogą złożyć również osoby o polskim pochodzeniu lub posiadające Kartę Polaka i zamierzające zamieszkać w Polsce.

 

Jak delegować pracownika do Polski z państw trzecich?

Podpisywanie dokumentuMianem krajów trzecich określamy państwa inne niż Szwajcaria, które nie należą do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 1 stycznia 2021 roku, Wielka Brytania również stała się krajem trzecim.

Jeśli prowadzisz swoja działalność, a siedziba Twojej firmy zlokalizowana jest na terenie kraju trzeciego i planujesz delegowanie pracownika do RP, zgodnie z prawem handlowym musisz wskazać osobę przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą dokumenty potwierdzające wypełnienie obowiązków nałożonych na podmiot delegujący. Osoba taka działa w imieniu pracodawcy i upoważniona jest do reprezentowania go między innymi przed organami Państwowej Inspekcji Pracy. Wskazana przez Ciebie osoba powinna przebywać w Polsce, a jej dane powinny zostać ujęte w oświadczeniu o delegowaniu pracownika, które należy złożyć do Państwowej Inspekcji Pracy.

Co ważne, cudzoziemcy z krajów trzecich delegowani do pracy w Polsce muszą mieć zezwolenie na pracę typu C, D lub E. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownik ma miejsce stałego pobytu za granicą i jest delegowany do Polski na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym i wykonuje na terytorium RP określone czynności. Zaliczamy do nich:

 • prace montażowe, konserwacyjne lub naprawy dostarczonych urządzeń, konstrukcji, maszyn lub innego sprzętu, w sytuacji, gdy zagraniczny pracodawca delegujący jest ich producentem;

 • odbieranie zamówionych urządzeń, maszyn, konstrukcji lub innego sprzętu, wykonanych przez polskiego przedsiębiorcę;

 • szkolenie pracowników polskiego pracodawcy będącego odbiorcą produktów zagranicznej firmy w zakresie ich obsługi lub użytkowania;

 • montaż oraz demontaż stoisk targowych i opieka nad nimi.

 

Jak delegować pracownika cudzoziemca do innych krajów UE?

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, którego siedziba firmy lub stałe miejsce wykonywania działalności znajduje się na terytorium Polski i zatrudniasz pracowników, możesz ich tymczasowo kierować do pracy na terytorium innego państwa Unii Europejskiej w ramach świadczonych przez Twoją firmę usług.

Pracownikiem delegowanym może być również cudzoziemiec – obywatel państwa trzeciego, pod warunkiem, że przybywa i pracuje w Polsce legalnie. Możesz delegować takiego pracownika do innego kraju UE na takich samych warunkach jak obywatela polskiego, niektóre państwa wymagają jednak od takich pracowników tytułu pobytowego (np. właściwej wizy) uprawniającego do wykonywania pracy.

Delegując pracownika, jesteś zobowiązany zapewnić mu odpowiednie warunki, zgodne obowiązującym prawem lub powszechnie stosowanymi umowami zbiorowymi w kraju przyjmującym.

 

Czym jest A1?

Zaświadczenie A1 wydawane jest przez polski ZUS. Stanowi ono potwierdzenie, podlegania systemowi zabezpieczenia społecznego państwa, które wydało taki dokument oraz tego, ze w związku z powyższym dana osoba nie podlega przepisom dotyczącym opłacania składek w innym państwie.

Zaświadczenie A1 wydawane jest na wniosek pracownika, pracodawcy bądź osoby wykonującej pracę na własny rachunek. Składając wniosek o zaświadczenie A1, zobowiązany jesteś do przekazania ZUS informacji, dokumentów lub dowodów, niezbędnych do ustalenia właściwego ustawodawstwa.

Aby cudzoziemiec, będący obywatelem państwa trzeciego mógł otrzymać zaświadczenie A1, musi legalnie zamieszkiwać w państwie członkowskim i przemieszczać się pomiędzy państwami członkowskimi w związku z wykonywaniem pracy najemnej lub prowadzeniem działalności na własny rachunek. Z tego względu należy przedłożyć w ZUS:

 • dokument, który uprawnia do pobytu w Polsce,

 • dokument, który potwierdza rezydencję podatkową (obowiązek podatkowy w Polsce).

Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem – oferujemy pomoc prawną w sprawach dotyczących zatrudnienia i delegacji pracowników z krajów trzecich.

 

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, skutkuje tym, że Powiatowy Urząd Pracy nie przeprowadza testu rynku pracy, czyli nie wykonuje działań mających na celu sprawdzenie, czy potrzeby kadrowe Twojej firmy mogą być zaspokojone na lokalnym rynku pracy. Skorzystanie z tej procedury znacznie przyspiesza legalizację zatrudnienia cudzoziemca.

Oświadczenie takie należy złożyć przed podjęciem pracy przez cudzoziemca – zazwyczaj procedura wpisania oświadczenia do ewidencji trwa do 7 dni.

W sytuacji, gdy urząd wpisze Twoje oświadczenie do ewidencji, musisz:

 • poinformować pisemnie PUP o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca – zaniedbanie tego może skutkować karę grzywny;

 • podpisać umowę z cudzoziemcem na warunkach określonych w oświadczeniu, po uprzednim przedstawieniu mu umowę przetłumaczonej na język dla niego zrozumiały;

 • przestrzegać wszystkich obowiązków wynikających z powierzania pracy, takich samych jak w przypadku polskich pracowników, a także obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemca.

 

Opinia starosty – test rynku pracy

Informacja starosty o lokalnym rynku pracy potrzebna jest w sytuacji, gdy planujesz zatrudnienie cudzoziemca. Możesz zatrudnić u siebie cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę, w sytuacji, gdy na lokalnym rynku pracy nie ma zarejestrowanych bezrobotnych, których mógłbyś zatrudnić, a badaniem tej sytuacji (czyli testem rynku pracy) zajmuje się powiatowy urząd pracy.

Jeśli podczas testu rynku, nie uda się znaleźć wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych nikogo, kto ma odpowiednie kwalifikacje, by podjąć u Ciebie pracę, starosta wyda informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych Twojej firmy na lokalnym rynku pracy, niezbędną do uzyskania zezwolenia typu A.

Starosta wyda decyzję odmową, w sytuacji, gdy nie możesz udowodnić niekaralności, z okoliczności wynika, że składasz oświadczenie dla pozoru lub oświadczenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż praca deklarowana w oświadczeniu, a także jeśli jako podmiot powierzający pracę nie dopełniłeś obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy w szczególności.

Opinia starosty nie jest potrzebna w sytuacji, gdy:

 • praca, którą ma wykonywać cudzoziemiec, znajduje się w wykazie zawodów deficytowych, publikowanych w rozporządzeniach wojewodów;

 • praca, którą ma wykonywać cudzoziemiec, znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej;

 • dotyczy pracy w charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym lub jako pomoc domowa;

 • ma to być praca w charakterze trenera sportowego, sportowca, lekarza dentysty i lekarza odbywającego szkolenie;

 • cudzoziemiec jest upoważniony do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się na terenie Polski;

 • cudzoziemiec jest krewnym pracownika dyplomatycznego lub pracownika filii organizacji międzynarodowej w Polsce;

 • cudzoziemiec jest doktorantem na którejś z polskich uczelni lub w okresie ostatnich 3 lat ukończył uczelnię wyższą w Polsce, innym kraju Unii Europejskiej, Szwajcarii lub kraju EOG;

 • cudzoziemiec mieszkał w Polsce przez okres trzech lat przed złożeniem wniosku.

Opinia starosty nie jest potrzebna do uzyskania zezwolenia na pracę również w sytuacji, gdy cudzoziemiec, którego planujesz zatrudnić, w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę był zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez okres nie krótszy niż 3 miesiące u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku, co zgłoszone zostało za pomocą oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (wpisanego do ewidencji oświadczeń).

 


Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Skontaktuj się z nami!

Czytaj więcej