Frequently asked questions – najważniejsze pytania i odpowiedzi


Nie każdy cudzoziemiec potrzebuje oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, zezwolenia na pracę lub karty pobytu czasowego w związku z pracą. Takich dokumentów zezwalających na pracę nie wymaga się m.in. od studentów, rezydentów długoterminowych Unii Europejskiej, cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały czy też absolwentów studiów dziennych i małżonków obywateli polskich posiadających karty pobytu w związku […]

Procedura uzależniona jest od Województwa w którym staramy się uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy. W Warszawie proces zajmuje około 3-6 miesięcy, w zależności od drogi którą inicjujemy postępowanie.

Zgodnie z polskim prawem administracyjnym i zasadą dwuinstancyjności, od decyzji Wojewody przysługuje odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji odmownej. Organ II instancji dokonuje ponownej analizy dokumentacji zgromadzonej w sprawie i może uchylić decyzję Wojewody i udzielić cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy.

Nasi klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę podczas procesu uzyskiwania zezwolenia na pobyt. Przygotowujemy dokumenty, rozmawiamy z pracodawcą i Urzędami i dbamy by dokumenty docierały do Wojewody w wymaganym terminie. Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia, cały proces uzyskiwania karty pobytu będzie przeprowadzony z należytą starannością.