Przenoszenie kontenera dźwigiemPrawo handlowe

Oferujemy pomoc w założeniu własnej działalności. W zakres naszych usług wchodzi obsługa prawna oraz reprezentowanie przed instytucjami państwowymi przedsiębiorców. Wyjaśnimy Ci, na czym polegają zmiany w KRS wprowadzane poprzez system S24, a także pomożemy w tym procesie.

Oferujemy także obsługę PRS – portalu rejestrów sądowych. Jest to działanie niezbędne, jeśli planujesz zarejestrować w KRS:

 • spółkę partnerską,
 • spółkę komandytowo-akcyjną,
 • spółkę akcyjną.

Obsługa PRS niezbędna jest również w sytuacji, gdy planujesz rejestrację w KRS spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub prostej spółki akcyjnej, w sytuacji, gdy umowa spółki zawarta została w tradycyjnej formie.

 

Umowy gospodarcze

Każdy cudzoziemiec ma prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w formie:

 • spółki komandytowej;

 • spółki komandytowo-akcyjnej;

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

 • spółki akcyjnej,

 • oddziału swojej firmy zagranicznej,

 • prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej,

na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Osoby takie mogą również przystępować do spółek oraz obejmować bądź nabywać ich udziały albo akcje. Jeśli cudzoziemiec planuje przebywać w Polsce w celu prowadzenia działalności gospodarczej, może na tej podstawie zalegalizować swój pobyt, czyli uzyskać wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy na terenie RP.

Działalność gospodarczą w Polsce można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Procedury rejestracji spółek

W Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrować możesz spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną i spółkę akcyjną. Rejestracja spółki odbywa się online w systemie S24 lub za pośrednictwem portalu PRS i wymaga założenia konta w wybranym systemie oraz jego potwierdzenia za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Do założenia profilu zaufanego potrzebny jest numer PESEL, który identyfikuje osobę. Wniosek o nadanie numeru PESEL należy zameldować się lub złożyć w urzędzie gminy.

Cudzoziemcy z krajów trzecich, chcący zarejestrować spółkę jawną lub partnerską muszą przedstawić dokument potwierdzający, że ich tytuł pobytowy uprawnia do założenia takiej spółki – na przykład kartę stałego pobytu.

 

Rodzaje spółek

Pogrupowane dokumentyCudzoziemcy z krajów trzecich nieposiadający tytułu pobytowego umożliwiającego założenie działalności na takich samych zasadach jak obywatele Polski nie mogą założyć jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki partnerskiej ani spółki jawnej osoby, mogą jednak prowadzić działalność w formie spółki:

 • komandytowej,

 • komandytowo-akcyjnej,

 • z ograniczoną odpowiedzialnością,

 • prostej spółki akcyjnej lub akcyjnej.

Spółka komandytowa to osobowa spółka handlowa, którą może założyć co najmniej dwóch wspólników, z których jeden jest komandytariuszem, czyli osobą ponoszącą ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, a drugi komplementariuszem – odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń. Spółka komandytowa może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania – zatrudniać pracowników, nabywać nieruchomości, zaciągać pożyczki.

Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, w której za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik jest komplementariuszem (odpowiada bez ograniczenia) i co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Akcjonariusz to osoba posiadająca akcje spółki. Akcjonariuszami mogą zostać osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które mają zdolność prawną. Spółka taka może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, ma również zdolność sądową.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to kapitałowa spółka handlowa, posiadająca osobowość prawną, której założycielami mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby. Do założenia spółki z o.o. wymagany jest kapitał – co najmniej 5 tysięcy zł.

Spółka akcyjna jest kapitałową spółką handlową posiadającą osobowość prawną, którą może zawiązać jedna albo więcej osób, natomiast PSA, czyli prosta spółka akcyjna jest uproszczonym typem spółki akcyjnej, wprowadzonym od 1 lipca 2021 roku.

 

Zmiany w KRS

Od 1 lipca 2021 roku zmiana danych w KRS odbywa się wyłącznie droga internetową – poprzez system S24 lub na portalu PRS.

Poprzez Portal rejestrów sądowych (PRS) możesz złożyć do sądu rejestrowego elektroniczny wniosek o wpis do KRS:

 • wniosek o rejestrację podmiotu,

 • wniosek o zmianę danych w KRS,

 • wniosek o wykreślenie z KRS.

Za pomocą PRS możesz również skierować dowolne pismo do sądu rejestrowego drogą elektroniczną, złożyć sprawozdania finansowe, a także inne dokumenty do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

 

 

Likwidacja przedsiębiorstwa

Rozwiązanie spółki następuje z chwilą jej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez KRS na wniosek uprawnionego podmiotu (likwidatora spółki) lub uprawnionego do tego urzędu. Jeśli planujesz likwidację przedsiębiorstwa, musisz:

 • ustanowić likwidatorów,

 • zgłosić otwarcie likwidacji do rejestru,

 • sporządzić bilans otwarcia likwidacji,

 • przeprowadzić czynności likwidacyjne,

 • dokonać podziału majątku,

 • sporządzić podsumowanie likwidacji,

 • złożyć wniosek o wykreślenie spółki z KRS.

 

Obsługa prawna przedsiębiorstw

Oferujemy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw, w zakres której wchodzi pomoc w zakładaniu i likwidacji działalności gospodarczej oraz doradztwo na każdym etapie prowadzenia działalności.

 


Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Skontaktuj się z nami!

Czytaj więcej